کتاب

کتاب "تکنولوژی های مخابراتی فضای سفید"

white space comunication technologies

انتشارات دانشگاه کمبریج.
سال 2015.

دریافت

بازگشت به فهرست