کتاب قطب سنجی رادار آب و هوا

 

#کتابی مفید در زمینه ی #قطب سنجی رادار آب و هوا
#نام کتاب:Weather Radar Polarimetry
#نام نویسنده :Guifu Zhang


خلاصه ای از کتاب:
 
این کتاب اصول سنجش از راه دور رادار قطب سنجی را به واسطه ی پراکندگی انتشار موج ایستای ژئو فیزیکی شرح میدهد.
متن این کتاب مشخصه های فیزیکی،آماری و خاصیت الکترومغناطیسی رطوبت سنج ها را تعیین میکند و رابطه ی بین مشاهدات راداری و پارامترهای حالت فیزیکی را مشخص میکند.همچنین مزایا سنجش از راه دور را معرفی کرده و روش های برای پارامتر های فیزیکی را بازیابی میکند.این کتاب کاربردهای قطب سنجی رادار در طبقه بندی رطوبت سنج ها،بازیابی اندازه ذره توزیع شده،تنظیم پارامترها میکروفیزیکی و پیش بینی وضیعت آب و هوا توضیح میدهد....

دریافت

 

بازگشت به فهرست