#موجک ها و پردازش سیگنال

 

 #کتابی مفید به همراه کد متلب در زمینه ی #موجک ها و پردازش سیگنال
#نام کتاب:Wavelets &signal processing
#نام نویسنده:Hans-Georg Stark

#مطالب این کتاب شامل:

 

 موجک ها یکی توابع پایه ای مهم و کاربردی برای پردازش سیگنال می باشد که مورد استفاده بسیاری از پژوهشگران میباشد. پردازش سیگنال‌ها یا علائم به فرایند تجزیه، تحلیل و تفسیر
سیگنال‌ها اطلاق می‌شود. سیگنال مورد نظر می‌تواند صدا، تصویر، فیلم و یا هر سیگنال دیگری باشد. این علم دارای دو شاخه اصلی می‌باشد:

1- پردازش سیگنال‌ های پیوسته
2- پردازش سیگنال‌ های گسسته
در سیگنال‌های پیوسته در زمان متغیر مستقل، پیوسته است و این سیگنال‌ها در تمام مقادیر پیوسته‌ای که متغیر مستقل اختیار می‌کند، تعریف می‌شوند. حال آنکه سیگنال‌های گسسته در زمان تنها در زمان‌ های گسسته تعریف شده‌اند و در نتیجه این سیگنال‌ ها تنها در مقادیر گسسته متغیر مستقل تعریف می‌شوند.
این کتاب چگونگی به کارگیری موجک ها را برای پردازش سیگنال نشان می دهد.

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست