هندبوک بسیار مفید در حوزه ی# موجبر

 

 #هندبوک بسیار مفید در حوزه ی# موجبر
#نام کتاب:Waveguide Handbook
#نام نویسنده: N.Marcuvitz

#این کتاب شامل:
-خطوط انتقال
-مودهای خطوط انتقال
-شبکه های ماکروویوی
-ساختارهای دوترمینالی
-ساختارهای چهار ترمینالی
-و...
-ساختارهای مرکب

دریافت

 

بازگشت به فهرست