پترن و میدان تشعشعی هر آنتن به طول و فاصله از آنتن بستگی دارد،در این برنامه  تلاش شده است که تاثیر تغییرات طول آنتن  و تغییرات فاصله از آنتن بر روی پترن و میدان های تشعشعی بررسی شود.
در تصویر زیر در یک فاصله ی ثابت با تغییر دادن طول آنتن، میدان ها در سه صفحه ترسیم شده است.همان طور که مشاهده می شود با افزایش طول آنتن پرتو باریک تر شده و بنابراین سمتگرایی نیز افزایش یافته است.

نکته ی اول: آنتن دایپل در این برنامه پیاده سازی شده است.آنتن مورد نظر دارای موقعیت مکانی   (Lambda/8 , -Lambda/3 , Lambda/4) و توزیع جریانی به اندازه ی ( 3√/1) در راستای ( a_x , a_y , a_z) می باشد.
نکته دوم: آنتن دایپل نیم موج از متداول ترین آنتن های سیمی است که به دلیل مقاومت تشعشعی مناسب و امکان تطبیق با خطوط انتقال، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

هم چنین در حالت کلی،برای به دست آوردن میدان های تشعشعی توسط یک آنتن با هر طولی، لازم است که فضای پیرامون آنتن به سه ناحیه ی  1-میدان نزدیک راکتیو، 2-میدان نزدیک تشعشعی، 3-میدان دور تفکیک شود.
هر چه فاصله از آنتن بیشتر شود، دامنه ی میدان تشعشعی آنتن کمتر شده و در نهایت در ناحیه ی میدان دور، میدان ها یک موج الکترومغناطیسی عرضی(TEM) را تشکیل خواهند داد. در حالت دیگر، هرچه فاصله را کم تر کنیم، به دلیل نزدیک شده به نواحی میدان نزدیک دامنه ی میدان تشعشعی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان تشعشعی بیشتری دریافت خواهیم کرد.
در تصویر زیر با در نظر گرفتن یک طول ثابت برای آنتن و با تغییر دادن فاصله از آنتن، تاثیر فاصله بررسی شده است.مشاهده می شود که هرچه فاصله از آنتن را بیشتر کنیم میدان کمتری دریافت می شود.

 

مقایسه پترن آنتن با تغییر فاصله

 

 

مقایسه پترن آنتن بر حسب تغییرات فاصله برای دایپل نیم موج

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com