کتاب  فوتونیک موج تراهرتز

#کتابی مفید در حوزه ی# فوتونیک موج تراهرتز
#نام کتاب:Introduction to THz Wave Photonics
# نام نویسنده گان:
X-C. Zhang , Jingzhou Xu

خلاصه ای از کتاب:
کتاب مقدمه ای بر فوتونیک موج تراهرتز علوم و تکنولوژی مرتبط با تکنولوژی های موجهای تراهرتزی را بررسی می نماید.آخرین تحقیقات انجام شده در پیشرفت نواحی تراهرتزی همانند امواج الکترومغناطیسی در این کتاب قابل مشاهده است.نویسندگان این کتاب تاکید خاصی بر روی تکنولوژی تراهرتزی پالسی دارند.در بین دیگر اشکال تکنولوژی تراهرتزی که شامل:
تصویر و طیف نمای امواج تراهرتزی،مباحث تصویر امواج تراهرتزی سه بعدی،کاربردهای تکنولوژی تراهرتز در زمینه ی امنیت مواد منفجره و خطرناک،کاربردهای تراهرتز در زمینه ی مهندسی بیو و زیست پزشکی و ......

دریافت

 

بازگشت به فهرست