سیگنالها و سیستم ها

 

#کتابی مفید در زمینه ی#سیگنالها و سیستم ها
#نام کتاب: Signals & Systems Using MATLAB
#نام نویسندگان:Luis F . Chaparro

خلاصه ای از کتاب:
این کتاب مرجعی مناسب در حوزه ی سیگنالها و سیستم ها می باشد . هر فصل شامل قسمتی از کاربرد متلب مربوط به مبحث آن فصل می باشد.
-مقدمه ای مفصل در مورد سیگنالها و سیستمها،اشاره به اشتباهات رایج،و ارتباط بین مفاهیم و مثالهای کاربردی که انگیزه بخش  یادگیری می باشد.
-معرفی سیستمهای پیوسته و گسسته ، سپس مطالعه عمیق هر مبحث
-توضیحاتی درباره ی ریاضیات مورد نیاز هر مبحث
-کاربرد متلب در پایان هر فصل

دریافت

 

بازگشت به فهرست