آشنایی با سیستمهای شتابدهنده خطی RF

 

فیلم آموزشی آشنایی با سیستمهای شتابدهنده خطی RF

( و تولید X-Ray برای کاربردهای مختلف ) و طرز کارآنها و کاربردهای امنیتی،نظامی و پزشکی آنها
 

جهت مشاهده فیلم کلیک کنید(شماره1)

جهت مشاهده فیلم کلیک کنید(شماره2)