‍کتاب کلاتر دریایی: پراکندگی، توزیع K و عملکرد رادار

‍ #کتاب بسیار مفید#در حوزه ی کلاتر دریایی: پراکندگی، توزیع K و عملکرد رادار( رادار ،سونار،جهت یابی)
#نام کتاب:
  Sea Clutter: Scattering, the K Distribution andن Radar performance
                                      
#نام نویسنده:  Keith D.ward, Robert J A Tough                                            

#خلاصه:این کتاب پراکندگی رادار را در سطح دریا بررسی میکند که در مورد رابطه ی عملکرد  رادار در محیط دریا میباشد .همچنین دیگر مطالب شامل حسگر از راه دور،نظارت و هدف گذاری دستگاه ها میباشد.                                                          
#این کتاب شامل: شامل:
                                                    
-مشخصه های باز گشتی از دریا                 
-پراکندگی رادار توسط سطح دریا
-مدل های اماری بازگشتی از دریا           
-طراحی بازگشتی و دیگر فرایندهای تصادفی.
- آشکار سازی اهداف کوچک در بازگشتی از دریا
-آشکارسازی CFAR.
-و.....

دریافت

 

بازگشت به فهرست