مقاله کاربردی برای سنتز آنتن های آرایه ای با شکل بیم دلخواه و درنتیجه بدست آوردن ضرایب تحریک مختلط یا حقیقی المانها جهت تولید همان شکل بیم

دریافت

مجددا قابل توجه علاقه مندان در این حوزه، نمونه های مشابه برنامه نویسی شده در این حوزه با تکنیک های مختلف را میتوانید از پست های زیر مشاهده فرمایید... 👇👇👇
 

برای آرایه متقارن و بیم کسکانت مجذور 👇👇👇


طراحی آرایه های نامتقارن


طراحی آرایه های نامتقارن با مقدار ماکزیمم و پهنای بیم اصلی در هر زاویه ی دلخواه تابش با مقدار ریپل معلوم بااستفاده از روش سنتز تیلور ...

 


برای آرایه های نامتقارن با سطح گلبرگ کناری نابرابر 👇👇👇

 

برای آرایه های نامتقارن با سطح گلبرگ کناری نابرابر

 

پیاده سازی مقاله ی فوق در نرم افزار متلب 👇👇👇

 

 

طراحی آنتن های آرایه ای asymetrical یا نامتقارن در نرم افزار متلب به روش های سنتز - این آرایه ی نامتقارن داری سایدلوپ های سمت راست -20 دسیبل و سایدلوپ های سمت چپ -30 دسیبل می باشد  ....
 

 

برای آرایه های متقارن 👇👇👇

 

روش سنتز n بار تیلور

روش سنتز n بار تیلور که بعد از مشخص سازی هرتعداد گلبرگ فرعی ، سایدلوب از n به بعد کاهش می یابد .

 

روش سنتز ایده آل تیلور👇👇👇

 

روش سنتز ایده آل تیلورشکل بیم Flat با ریپل کم پیاده سازی شده روی آنتن 👇👇👇

 

پترن تشعشعی دوبعدی آنتن

پترن تشعشعی دوبعدی آنتن

 

کانال تخصصی طراحی آنتن سامانه های راداری و رادیویی