طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه چرخیده  شده در باند S

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

نمودارهای پراکندگی موجبری 90degree-Twist

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

میدان الکتریکی مود غالب موجبر90 درجه Twist یا چرخیده شده در طول موجبر

طراحی وشبیه سازی موجبر 90 درجه

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com