کتاب آنتن های مایکرواستریپی

 

 #کتابی مفید #مربوط به آنتنهای مایکرواستریپی
# نام کتاب:Microstripe Antenn Design Handbook
#نویسندگان:Ramesh Garg-Inder Bahl


فهرست کتاب شامل:
-تابشگرهای مایکرواستریپی
-مدلهای تحلیلی برای آنتنهای مایکرواستریپی
-آنالیز تمام موج آنتنهای مایکرواستریپی
-آنتنهای حلقوی و دایروی
-تکنیک و پولاریزاسیون های دایروی آنتنهای مایکرواستریپی
-طراحی و آنالیز آنتنهای آرایه ای ماکرواستریپی
-و...

دریافت

 

بازگشت به فهرست