روش تحلیلی و محاسباتی در الکترومغناطیس

 

 کتابی مفید و خواندنی در زمینه ی # روش تحلیلی و محاسباتی در الکترومغناطیس

#نام کتاب:
 Analytical and Computational Methods in Electromagnetics

#نام نویسنده: Ramesh Garg


توضیحات:
اگرچه قوانین الکترومغناطیسی می تواند برای مهندسین برق بسیار پیچیده باشد ، ولی امروزه این اطلاعات مواردی ضروری برای هر مهندس بشمار می آید تا بوسیله ی آن ذهنیتی مناسب در زمینه ی ابزارات محاسباتی قدرتمند و نرم افزار های تجاری برای عملکرد بهینه ی سیستم های مایکروویوی بدست آورد.
منابع قابل اطمینان توضیحات جامعی برای دانش الکترومغناطیس پیشنهاد میکند مشروط بر اینکه تحلیل اساسی نیاز به درک صحیحی از روشهای اصولی در این زمینه دارد. این تکنیک های اصلی شامل روش MOM (روش ممان) ، FDTD (روش عددی تفاضل محدود در حوزه ی زمان) و توابع گرین می باشد.
این کتاب تمام روابط ریاضی لازم برای یادگیری را در بردارد و تعداد قابل توجهی تمرین حل شده برای درک بهتر را ارائه می کند.همچنین این کتاب شامل سوالات چهار گزینه ای، مشخصه هایی برای خودخوان بودن دوره ی آموزشی را ارائه می دارد.قابل ذکر است این کتاب شامل کد MATLAB برای صرفه جویی در زمان حل تمرینات ارائه کرده تا به وسیله آنها بتوان سوالات مشابه را نیز حل کرد.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

دریافت

 

بازگشت به فهرست