کتاب

 

کتاب " معادلات ماکسول و مبانی الکترومغناطیس"

" Maxwell's Equations and the Principles of Electromagnetism "

نویسنده : Richard Fitzpatrick
سال 2008

 

دراین کتاب همانطور که از نام آن پیداست، معادلات ماکسول و سپس تئوری الکترواستاتیک و مگنتواستاتیک معرفی میشود ودرنهایت وارد مبانی الکترومغناطیس و انرژی و امواج تشعشع شده می شود.
اما این کتاب به عزیزان جهت مطالعه نیز توصیه میشود،چراکه مفاهیم را به خوبی و به شیوایی توضیح داده است.

دریافت

 

بازگشت به فهرست