طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند برای بار ترانزیستوری در فرکانس  1.5 گیگاهرتز با استفاده از نرم افزار ADS
شماتیک و Layout مدار تطبیق و بار

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

نمودار S پارامتر و Zin برای دو حالت مداری و  Layout      

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

نمونه دیگر مدار تطبیق طراحی شده برای همان مشخصات بار و فرکانس

 

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

نتایج شبیه سازی برای مدار تطبیق پهن باند دوم

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

لایوت مدار تطبیق اول

طراحی وشبیه سازی مدار تطبیق پهن باند

 

لایوت مدار تطبیق دوم

لایوت مدار تطبیق دوم

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات:

Anjoman.master@yahoo.com