کتاب آنتن های میکرواستریپی

 

‍#کتابی بسیار مفید و خواندنی در زمینه ی # آنتن های میکرواستریپی

#عنوان کتاب:Hanbook Of Microstrip Antennas
#نویسنده:J R James & P S Hall


فهرست این کتاب شامل:
-آنالیز آنتن های میکرواستریپی دایروی
-مشخصه های آنتن میکرواستریپی و روشهای بهبود پهنای باند
-آنتن دی پل مایکرواستریپی
-آنالیز عددی آنتن میکرواستریپی
-مدل خط انتقال برای آنتن میکرواستریپ مستطیلی
-و...

دریافت

 

بازگشت به فهرست