کتاب اصول مهندسی ماکروویو

‍  و اما معرفی کتاب اصول مهندسی ماکروویو

کتابی بسیار کاربردی و عالی درزمینه مفاهیم مهندسی ماکروویو ...
ویرایش دوم
از Robert E.Collin
بیان خوب و کامل مفاهیم ماکروویو

شامل مفاهیم تخصصصی ماکروویو ازجمله :
آشنایی با حوزه ماکروویو و بیان تئوریات الکترومغناطیسی و انتشار مودامواج
معرفی و بیان صریح و کامل خطوط انتقال و موجبری
تئوری و معادل مداری برای سیستم های ماکروویو موجبری
انتقال و تطبیق امپدانس
سیستم های پسیو ماکروویو
تشدیدکننده ها یا همان رزوناتورهای الکترومغناطیسی
فیلترها و ساختارهای متناوب یا پریودیکال
تقویت کننده های Solid state
تقویت کننده های پارامتری یا دیودی
نوسان ساز ها و میکسرها

دریافت

 

بازگشت به فهرست