میدان های الکترومغناطیس، محیط و سلامت

 

#کتابی مفید در حوزه ی #میدان های الکترومغناطیس، محیط و سلامت
#نام نویسنده گان: Anne Perrin , Martine Souques
#نام کتاب: Electromagnetic Field ,Environment & Health


#خلاصه از کتاب:

اشتباهات متعددی مبنی بر اینکه تابش های یونیزه نشده بر روی سلامتی بدن انسان تاثیر گذار است در بین جوامع توزیع شده است، موضلات متعددی را شامل شده که باعث انالیز اطلاعات گمراه کننده و فرضیات خطرناک می شود. نویسنده این کتاب تلاش کرده است تا اطلاعات علمی قابل درکی و معتبری را درباره ی میدان های الکترومغناطیسی و  تاثیر گذاری زیستی آن بر روی بدن انسان ارائه دهد. بعد از مطالعات اجمالی در مورد فیزیک امواج و نمایش تابش های غیر یونیزه شده ، نویسنده منابع اصلی انتشار امواج که روزانه با آن مواجه می شویم را مرور کرده است. نواحی امن رنج فرکانس های متفاوت توسط سازمان بین الملل ذکر شده است...

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست