#تابش الکترومغناطیسی: روشهای متغیر، موجبرها و شتاب دهنده ها

 

کتابی مفید در حوزه ی #الکترومغناطیس
#تابش الکترومغناطیسی: روشهای متغیر، موجبرها و شتاب دهنده ها
#نام کتاب:
Electromagnetic Radiation : Variational Methods , Waveguides & Accelerators
#نام نویسندگان: Kimball A. Milton J. Schwinger


#در مورد کتاب:
این کتاب مرجع، تئوری تابش الکترومغناطیسی و کاربرد ان بر روی موجبرها، خطوط انتقال ،فیزیک شتاب دهنده ها و تابش سینکروترون را بیان میکند.
این کتاب شامل انواع قابل توجهی از پرسش و تمارین مربوط به هر فصل می باشد.
همچنین کتاب مذکور برای دانشجویان فیزیک ، مهندسی برق و ریاضی که پیگیر مطالعه در رابطه با مقدمات الکترومغناطیسی و تئوری های تابش و کاربردهای آن هستند توصیه می شود.

دریافت

 

بازگشت به فهرست