#آرایه ای از دوقطبی های استوانه ای

 

کتابی بسیار مفید در زمینه ی #آرایه ای از دوقطبی های استوانه ای
#نام کتاب: Array of Cylindrical Dipoles
#نام نویسنده:Ronald W. P King , Richard B.Mack

معرفی کتاب:

 این کتاب برای اولین بار به دلیل جامع عمل پوشاندن به گستردگی تئوری آنتن های آرایه ای میله ای شکل همانند آنتن هایی که برای دریافت و ارسال امواج رادیویی در ارتباطات نقاط روی زمین و زمین به فضاپیماها یا ستاره شناسی رادیویی ، ایجاد شده است.در این کتاب به آنالیز انواع آرایه های کاربردی در باند فرکانسی گسترده که طراحی آن شامل مشخصات رضایت بخش می باشد پرداخته است.در دیگر فصول این کتاب، نویسنده  به تئوری کاربردی انتن های کوپل شده ، آرایه های دایره ای N المانی و آرایه های صفحه ای و سه بعدی پرداخته است.در فصل آخر مشکلات اندازه گیری و هماهنگی تئوری و تجربه نسبت به هر کدام از انتن ها را بیان می دارد.

دریافت

 

بازگشت به فهرست