کتاب کاهش سطح مقطع راداری فعال

#کتابی بسیار مفید#در حوزه ی کاهش سطح مقطع راداری فعال
نام کتاب:Active Radar Cross Section Reduction
نام نویسندگان:Hema Singh ,Rakesh Mohan Jha

خلاصه :این کتاب در مورد سطح مقطع راداری فعال و غیر فعال پرداخته است و همچنین با مطالبی همانند اساس RCS و روش ها و شیوه های اصلی تخمین RCS و بررسی آرایه فازی شامل اثرات تزویج متقابل با توضیحات جزئی قابل مشاهده است....

این کتاب شامل:
-سطح مقطع راداری آنتن آرایه فازی
-کاهش RCS فعال در آرایه فازی
-عملکرد حذف گلبرگ فرعی در RCSR فعال
-سطح مقطع راداری آرایه ی دی پل
-و...

دریافت

 

بازگشت به فهرست