سیگنالها و سیستم ها

‍ #کتابی مفید در زمینه ی #سیگنالها و سیستم ها
#نام کتاب :Signals &Systems with MATLAB
نام نویسندگان: Won Y . Yang ,J. Heo

#خلاصه ای از کتاب:
هدف اصلی این کتاب این است که مخاطبین و خوانندگان کتاب را برای موضوع های پیشرفته ای همانند پردازش سیگنال، ارتباطات و تسلط داشتن نسبت به مفاهیم اولیه ی سیگنالها و سیستم ها آماده کند. همچنین با استفاده از متلب و ابزار های طراحی انالیز سیگنالها را نشان می دهد. نه تنها ابزار های آنالیز چهار فوریه را بیان می دارد-CTFS ( سری فوریه ی زمان پیوسته )، CTFT ( تبدیل فوریه ی زمان پیوسته ) ، DFT ( تبدیل فوریه ی زمان گسسته ) و DTFS ( سری فوریه ی زمان گسسته ) -بلکه رابطه ی بین آنها را نیز توضیح می دهد. تا خواننده تفاوت بین آنها را به درستی یاد گرفته و مشخصه های هر کدام را برای آنالیز به کار برد.

دریافت

 

بازگشت به فهرست