کتاب:Radio Frequency Integrated Circuit Design

‍  #نام کتاب:Radio Frequency Integrated Circuit Design
#نام نویسنده:John w.M.Rogers
#فهرست کتاب شامل:
-معضلات طراحی RFIC:نویزها و سیگنالها
-تطبیق امپدانسی
-کاربرد و طراحی المانهای مدارت پسیو
-طراحی LNA
-میکسرها
-اسیلاتورهای کنترل کننده ی ولتاژ
-سنتز فرکانسی
-و...

دریافت

 

بازگشت به فهرست