Radar Signal Analysis and Processing Using MATLAB

#کتاب و  یک منبع جامع از  اطلاعات تئوری و عملی در مورد سیگنال‌های رادار، تحلیل سیگنال‌ها و پردازش سیگنال‌های رادار با کد MATLAB .

#نام کتاب:
 Radar Signal Analysis and Processing Using MATLAB

#نام نویسنده: Bassem R. Mahafza

کلیات کتاب:

بعد از مروری بر عملکرد سیستم‌های رادار و  طراحی آن، این کتاب به بخش‌هایی از تئوری‌های مرتبط با آشکارسازی رادار و پردازش سیگنال رادار در راستای متغیرها و پردازش‌های تصادفی می‌پردازد. در ادامه مشخصات فیلترهای تطبیق ارائه‌شده و یک فرمول عمومی برای خروجی فیلترهای تطبیق که برای هر شکل موجی معتبر است، نتیجه‌گیری می‌شود. نویسنده، چندین شکل موج آنالوگ شامل پالس با مدولاسیون فرکانس خطی، شکل موج‌های فرکانس پله‌ای، همچنین سیگنال‌های مدوله نشده قطار پالس، کدهای باینری و چند-فازی را تحلیل می‌کند. در این مجموعه، آشکارسازی اهداف راداری و تجمیع پالس با تأکید بر نرخ هشدار خطای ثابت (CFAR) بررسی می‌شود. همچنین مباحث مربوط به آشکارسازی اهداف متحرک، پردازش داپلر رادار، شکل‌دهی بیم و پردازش آرایه تطبیقی پوشش داده می‌شود.

با استفاده از کدهای MATLAB، این کتاب نشان می‌دهد که چگونه از پردازش سیگنال در کاربردهای راداری استفاده می‌شود. این کدها شامل مثال‌ها و مسائل زیادی برای تشریح کاربرد عملی تئوری رادار است.

📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡

 

دریافت

 

بازگشت به فهرست