طراحی و شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ با فرکانس قطع 4 گیگاهرتز و افت 30 دسیبل در فرکانس 4.5گیگاهرتز تا 10 گیگاهرتز درابعادکوچک در نرم افزار ADS

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

پارامترهای پراکندگی این فیلتر را که از طراحی بدست آمده

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

طراحی وشبیه سازی فیلتر مایکرواستریپ باند عبور با 0.5 دسیبل ریپل و پهنای باند 10 درصدی حول فرکانس مرکزی 1 گیگاهرتز در نرم افزار ADS

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

ارامترهای پراکندگی ساختاررا میتوانید همراه با مقایسه مدل مدار فشرده آن 

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

طراحی وشبیه سازی فیلتر مایکرواستریپ باند عبور با 0.5 دسیبل ریپل و پهنای باند 10 درصدی حول فرکانس مرکزی 1 گیگاهرتز با ابعاد مینیم شده به کمک کوپلینگ های خازنی در نرم افزار ADS

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

پارامترهای پراکندگی ساختاررا میتوانید همراه با مقایسه مدل مدار فشرده آن

شبیه سازی فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com