فیلم های آموزشی کوتاه

امواج الکترومغناطیس چیستند؟

رادار UHF Long Range Search and Track Radar Array

ردیابی یا اسکن وسیع با جایگزینی آرایه های اکتیو با قابلیت اسکن

طرز کار یک آنتن در ارسال ودریافت امواج الکترومغناطیسی

فیلم آموزش پیاده سازی و اندازه گیری میزان RCS در نرم افزار CST ...

جایگزینی رادار آرایه فازی فعال در دماغه جنگنده F16

فیلم کوتاهی از رادار " UHF Long Range Search and

آشنایی با سیستمهای شتابدهنده خطی RF

آشنایی با سیستمهای شتابدهنده خطی RF

آنتن آرایه فازی مسطح

فیلم کوتاه و جذاب از سیستم های جمر و اخلالگرهای راداری